вторник, 11 септември 2012 г.

Пападопулос и син ООД подписа договор с Агенция по заетостта по процедура BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“

 Пападопулос и син ООД подписа договор с Агенция по заетостта по процедура BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“

 

На 31.07.2012г. бе подписан договор между Пападопулос и син ООД и Агенция по заетостта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 99491.75 лв. Името на проекта е „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Пападопулос и син ООД си поставя като основна цел да подобри условията на труд при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесат за повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия.

Пападопулос и син ООД си поставя следните специфични цели:

- Анализиране и проектиране на трудовата дейност в организацията;
- Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт OHSAS 18001;
- Обезпечаване на работниците със специализирано облекло, лични предпазни средства и специализирано оборудване за безопасна работа.
http://www.papadopulos-bg.com/promotions/
Posted by Picasa

Няма коментари:

Публикуване на коментар