понеделник, 25 февруари 2013 г.

Пападопулос и син ООД обявява процедура за определяне на изпълнител по ОП КонкурентноспособностО Б Я В А

за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

ПАПАДОПУЛОС И СИН ООД
(наименование на бенефициента)

със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, Околовръстен път, ул. Воденичарски път № 4, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Ангелов връх № 16,
тел.: 02/825 8000; факс: 02/826 8000, имейл: office@papadopulos-bg.com, интернет адрес: http://www.papadopulos-bg.com/,
лице за контакт: Кирил Пападопулос, на длъжност Управител и Ръководител по проекта, тел.: 02/ 825 8000,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4MС-02-25/27.04.2012г. обявява процедура за определяне на изпълнител – Открит избор с обект: Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязана и обработка на камък и информационна система за управление на СУОС.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София, Околовръстен път, ул. Воденичарски път № 4, всеки работен ден от 8:30ч. до 17:30 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. http://www.opcompetitiveness.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3. http://www.papadopulos-bg.com/ - (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)

Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. София, Околовръстен път, ул. Воденичарски път № 4 до 17:30 ч. на 14.03.2013г.
Този документ е създаден по проект 4МС-02-25/27.04.2012г. „Опазване на околната среда чрез сертифициране и въвеждане на нови информационни и производствени технологии в Пападопулос и син ООД”. Бенефициент: „Пападопулос и син” ООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от„Пападопулос и син” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ:
кликнете на линка по-долу:

http://dox.bg/files/dw?a=a77ce4a7ce

Линковете за достъп до файла ще бъдат активни до : Понеделник 11.03.13