четвъртък, 5 септември 2013 г.

КУХНЕНСКИ ПЛОТОВЕ - ТЕХНИЧЕСКИ КАМЪК

СВЕЖИ ИДЕИ ЗА КУХНЕНСКИ ПЛОТОВЕ ПАПАДОПУЛОС ОТ ТЕХНИЧЕСКИ КАМЪК

Повече информация и идеи можете да намерите тук:

http://papadopulos-bg.com/index.php?page=2&subpage=3

http://www.tehnistone.com/#!-/c11o3
КУХНЕНСКИ ПЛОТОВЕ - ЕСТЕСТВЕН КАМЪК

НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗА КУХНЕНСКИ ПЛОТОВЕ ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК
петък, 8 март 2013 г.

Молба за разяснение и отговор по програма Конкурентноспособност

МОЛБА ЗА РАЗЯСНЕНИЕ

ОТГОВОР ОТ ПАПАДОПУЛОС И СИН ООДТехническа грешка в обявения краен срок за прием на оферти по програма Конкурентноспособност„В публикуваната на 25.02.2013  във в-к „Монитор” обява за прием на офертни предложения по  процедура за определяне на изпълнител чрез открит избор с обект: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязане и обработка на камък и информационна система за управление на СУОС” е допусната  техническа грешка в обявения срок. 
 Крайният срок за прием на офетни предложения е до 17:30ч. на 18.03.2013 г. 

сряда, 6 март 2013 г.

Нов сайт за кухненски плотове

WWW.TEHNISTONE.COM - НОВИЯТ САЙТ ЗА КУХНЕНСКИ ПЛОТОВЕ НА ПАПАДОПУЛОС


За улеснение на клиентите си, Пападопулос създаде уебсайт само за кухненски плотове.
Тук ще намерите голямо разнообразие от цветове на технически камък от нашите партньори, както и най-добрата селекция от естествени камъни - гранит и мрамор, подходящи за кухненския плот.

За Вашето удобство, сме добавили отделна секция с много проекти на кухни, разделени в две категории - с технически и естествен камък!

Вдъхновете се от нас, а ние ще реализираме вашето желание!

петък, 1 март 2013 г.

Честита Баба Марта!

Първи март или Баба Марта!


Според преданията, Марта е сърдита старица, която рязко променя времето от лошо на хубаво, и обратно.
На този ден бабите се потулват в къщите и не смеят да излязат навън, защото се страхуват от Баба Марта, която, макар и много стара, обича младостта.
Затова, ако срещне стара баба, Марта се сърди, фучи, пухти, ядосва се.
Но ако я посрещнат млади момичета, тя се развеселява, смее се, времето е слънчево и топло.
Момичета взимат червени конци и ги поставят в градината под камък, където преседяват 24 часа.
След като повдигнат камъка, гледат : ако има червей при конците-девойката ще се омъжи; ако е болна- ще оздравее.

Традициите и вярванията са се запазили през вековете, българите вярват, че носенето на мартеници ще омилости Баба Марта да не праща студ.

Всички получени мартеници се закичват на дрехите или се завързват на китките и се запазят до първия знак на пролетта-щъркел, лястовица, или цъфнало дърво.

Пожелаваме на всички хубав месец, изпълнен с много приятни емоции!!!

понеделник, 25 февруари 2013 г.

Пападопулос и син ООД обявява процедура за определяне на изпълнител по ОП КонкурентноспособностО Б Я В А

за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

ПАПАДОПУЛОС И СИН ООД
(наименование на бенефициента)

със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, Околовръстен път, ул. Воденичарски път № 4, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Ангелов връх № 16,
тел.: 02/825 8000; факс: 02/826 8000, имейл: office@papadopulos-bg.com, интернет адрес: http://www.papadopulos-bg.com/,
лице за контакт: Кирил Пападопулос, на длъжност Управител и Ръководител по проекта, тел.: 02/ 825 8000,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 4MС-02-25/27.04.2012г. обявява процедура за определяне на изпълнител – Открит избор с обект: Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязана и обработка на камък и информационна система за управление на СУОС.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София, Околовръстен път, ул. Воденичарски път № 4, всеки работен ден от 8:30ч. до 17:30 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. http://www.opcompetitiveness.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3. http://www.papadopulos-bg.com/ - (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)

Оферти/Заявления се подават на адрес: гр. София, Околовръстен път, ул. Воденичарски път № 4 до 17:30 ч. на 14.03.2013г.
Този документ е създаден по проект 4МС-02-25/27.04.2012г. „Опазване на околната среда чрез сертифициране и въвеждане на нови информационни и производствени технологии в Пападопулос и син ООД”. Бенефициент: „Пападопулос и син” ООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от„Пападопулос и син” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ:
кликнете на линка по-долу:

http://dox.bg/files/dw?a=a77ce4a7ce

Линковете за достъп до файла ще бъдат активни до : Понеделник 11.03.13

сряда, 16 януари 2013 г.

Пападопулос и син ООД стартира изпълнение на проект „Безопасен труд“


Пападопулос и син ООД стартира изпълнение на дейностите по проект „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД” по сключен договор с Агенция по заетостта по процедура BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“

На 31.07.2012г. Пападопулос и син ООД сключи договор с Агенция по заетостта по процедура BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 99 491.75 лв по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Името на проекта е „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД”.

 

На 16.01.2013г. Пападопулос и син ООД получи съгласуван и одобрен от Агенция по заетостта График за провеждане на тръжни процедури, в резултат на което започва работа по изпълнението на дейностите, заложени в проекта.


            Основните дейности, заложени за изпълнение по проект „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД” са:

1. Организация и управление на проекта;

2. Анализ на текущото състояние и проектиране на организацията на трудовата дейност от външна организация;

3. Закупуване на специализирано облекло;

4. Закупуване на лични предпазни средства;

5. Разработване и внедряване на OHSAS 18001;

6. Сертифициране по стандарт OHSAS 18001;

7. Закупуване на специализирано оборудване;

8. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии;

9. Визуализация на проекта.

            Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора.
www.papadopulos-bg.com