сряда, 16 януари 2013 г.

Пападопулос и син ООД стартира изпълнение на проект „Безопасен труд“


Пападопулос и син ООД стартира изпълнение на дейностите по проект „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД” по сключен договор с Агенция по заетостта по процедура BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“

На 31.07.2012г. Пападопулос и син ООД сключи договор с Агенция по заетостта по процедура BG051PO001-2.3.02 „Безопасен труд“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 99 491.75 лв по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Името на проекта е „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД”.

 

На 16.01.2013г. Пападопулос и син ООД получи съгласуван и одобрен от Агенция по заетостта График за провеждане на тръжни процедури, в резултат на което започва работа по изпълнението на дейностите, заложени в проекта.


            Основните дейности, заложени за изпълнение по проект „Осигуряване на безопасни условия на труд в производствените процеси в Пападопулос и син ООД” са:

1. Организация и управление на проекта;

2. Анализ на текущото състояние и проектиране на организацията на трудовата дейност от външна организация;

3. Закупуване на специализирано облекло;

4. Закупуване на лични предпазни средства;

5. Разработване и внедряване на OHSAS 18001;

6. Сертифициране по стандарт OHSAS 18001;

7. Закупуване на специализирано оборудване;

8. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии;

9. Визуализация на проекта.

            Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора.
www.papadopulos-bg.com